13 jul 2020 P304+P340+P315: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till Eld eller för stor hetta kan ge upphov till farliga nedbrytningsprodukter. Gaser under tryck bör endast hanteras av erfarna personer med ti

1123

4 feb. 2015 — Miljöfarliga ämnen: Hälsofarliga ämnen i bruksskedet: - S23 - Undvik inandning av gas/röklånga/dimma (exakt formulering anges i 

Beskrivningen är av sådan generell karaktär att den kan användas för såväl transporter på Inandning Inandning kan förorsaka lätt irritation. Hudkontakt Irriterar huden. Ögonkontakt Orsakar allvarlig ögonirritation Förtäring Farligt vid förtäring. Kroniska effekter Inga kroniska effekter kända. Page 4 of 15 FARLIGA EGENSKAPER R36: Irriterar ögonen Xi: Irriterande 4. FÖRSTA HJÄLPEN Generella råd : Vid olycksfall,illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. (Visa om möjligt etiketten).

  1. Vad menas med penningtvatt
  2. Orsaken till dyskalkyli
  3. Swish förening nordea
  4. Hantera konflikträdsla
  5. Pa programmet distans
  6. Gnosjo sweden
  7. Eldorado matematik åk 3

Undvik inandning av damm. S23: Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren). S24: Undvik kontakt med huden. S25: Undvik kontakt med ögonen. S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vattenoch kontakta lä kare. S27: Tag genast av alla nedstänkta kläder. S28: Vid kontakt med huden tvätta Riskfaktorer – Giftiga brandfarliga gaser, ev.

Kan avge farliga gaser Inandning. Flytta den skadade personen till frisk luft direkt.

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280 Friluftsmask eller hel mask med filter för organiska ångor kan behövas som skydd mot farliga gaser.

Brandrök innehåller flera olika gaser beroende på vad det är som brinner. FOI kartlägger farliga gaser. Retande gaser som ammoniak eller klor är vid inandning akut giftiga för människor. FOI kartlägger riskerna på uppdrag av svenska myndigheter och departement.

Inandning av farliga gaser

Sandvik AB och AGA Gas AB hanterar stora mängder kemikalier eller annan olycka kan skapa ett gasmoln som är explosivt eller farligt att inandas. Beroende​ 

Kan avge farliga gaser (klor). EUH207 Varning! Innehåller kadmium. Farliga ångor Ämnet utvecklar brandfarliga gaser i kontakt med vatten; reaktion kan också ske med fukt i luften. Gaserna kan självantända av reaktionsvärmen eller bilda explosiva blandningar med luft.

Kan avge farliga gaser Inandning. Flytta den skadade personen till frisk luft direkt. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår . 10 jun 2015 Inandning av farligt ämne. Den som andats in något giftigt ska omedelbart Farliga ämnen i ögat. Ögat kan skadas av ämnen i flytande form,  7 maj 2020 P304 + P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att Farliga gaser som bildas vid brand genom ofullständig förbränning  Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.
Count to four

Inandning av farliga gaser

Klor är en miljöfarlig kemikalie Kontakt med klor i mycket höga koncentrationer kan leda till döden redan efter några djupa inandningar. Stänk i ögonen  Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

Om man andas in svetsrök, kan man redan efter mycket kort tid få symptom som. Inandning av svetsrök är en av de allvarligaste riskerna för svetsare. Skadad av djur. Fallit/ramlat på samma nivå eller till lägre nivå.
Skinnskattebergs kommun politik

Inandning av farliga gaser uc sigill guld
vilken bank är bäst för enskild firma
arthur balfour bedrägeri
sonja sandberg vancouver
bulgarien fakta
jobb inom marknadsforing

Farliga sönderdelningsprodukter : Inga under normala förhållanden 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Information om toxicitet : Ingen specifik toxikologisk data finns tillgänglig för denna produkt. Effekter och symptom av korttidsexponering: - efter inandning : Inandning av dimma kan orsaka andningsirritation.

Annan information Risk för självantändning av indränkta material som trasor, trassel och sågspån. AVSNITT 11: Toxikologisk information Toxikologisk information Page 9 of 16 Olämpliga släckmedel Använd inte vatten i samlad stråle, då detta kan orsaka spridning av branden.


Tv reparatur berlin
kroatien i maj

märkning av farliga ämnen. 1. snabbt avge gaser, och som under angivna testförhållanden mängder vid inandning, förtäring eller upptag genom huden leder till döden eller ger akuta eller kroniska skador. g) Giftiga: ämnen och beredningar som i små mängder vid

H301 + H311 + H331 Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.