En mer likvärdig skola Utredningen föreslår en ny reglering i skollagen om att skolhuvudmän ska ansvara för elevsammansättningen i skolorna. Ett krav om att aktivt arbeta för att elevgrupper med olika socioekonomisk bakgrund ska mötas. Som huvudman ska man kunna visa att ett

5425

Alla barn och elever har rätt till likvärdiga förutsättningar att nå målen i skolan och förskolan. En likvärdig skola är ett krav enligt skollagen.

Lärarförbundets politik för likvärdighet syftar till att se till att kunna ge den bästa skolan för varje elev. En likvärdig skola är viktig både för elever och lärare. För att uppnå detta krävs ett gemensamt ansvar, en blandad elevsammansättning och en finansiering som stärker likvärdigheten. En mer likvärdig skola Utredningen föreslår en ny reglering i skollagen om att skolhuvudmän ska ansvara för elevsammansättningen i skolorna.

  1. Påminnelsefaktura mall
  2. Max hr formula
  3. Familjebostäder högdalen öppettider
  4. Banner ave
  5. Epilepsi korkort
  6. Vad finns det for yrken
  7. Lasforstaelse texter
  8. Naturlakemedel oro
  9. Malmö stad kommin
  10. Chris forsne flashback

RedaktioN Ann Charlotte Gunnarson, ansvarig utgivare, Auri Andersson, redaktör och Anna ström. I Skolverkets rapport Likvärdighet – ett delat ansvar (Skolverket 1996) konsta- teras att uttrycket ”En skola för alla” (Tallberg-Broman m.fl., 2002) är ett sätt att  Författarnas slutsats är att det saknas stöd för att likvärdigheten har förändrats i svensk skola, oavsett vilken aspekt av likvärdighet som analyseras. Detta skiljer sig  lika tillgång och likvärdig utbildning skall finnas även i en ny skollag. Vidare föreslås en definition av begreppet bosatt i landet.

Ändå fortsätter likvärdigheten i skolan att försämras enligt både internationella bedömare och Skolverket.

”Att följa skollagen kan bli en övermäktig uppgift” Enligt den svenska skollagen ska skolan ge en likvärdig utbildning till alla elever oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund. Det är en svår och kanske till och med övermäktig uppgift, skriver blivande läraren Johanna Glansén som studerar på lärarutbildningen i …

Skolan ansvarar för varje elevs lärande, enligt skollagen. Skolan ska också bidra till elevens personliga utveckling. Skolan har ett så kallat kompensatoriskt uppdrag. Det innebär bland annat att skolan ska vara likvärdig för alla.

Likvärdig skola skollagen

Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet diskuterade frågan och vi från Skola24 var där för att ta del av den viktiga debatten. #almedalen

•Likvärdig utbildning ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. ”(Skollagen kap 1, 9§) •Styrning och ledning i komplex organisation •Huvudmannen och skolchef central aktör •Skolsystemet som helhet –systematiskt kvalitetsarbete Beslut som vi tar måste alltid ha sin grund i Skollagen. Vi vinner sällan popularitetspris men det är inte oss det handlar om utan barn och elevers framtid. Vi behöver därför ha tillräckligt stora skolor för att kunna leva upp till Skollagens krav på rätten till likvärdig skola. kvalitetsarbetet ska vara att uppfylla de mål som finns för utbildningen i skollagen2. Ytterst handlar det om att alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund3.

Det innebär bland annat att skolan ska vara likvärdig för alla. Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig utifrån tre grundläggande aspekter: Barn ska ha lika tillgång till, och lika kvalitet i, en utbildning som också ska verka kompenserande för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. ”Att följa skollagen kan bli en övermäktig uppgift” Enligt den svenska skollagen ska skolan ge en likvärdig utbildning till alla elever oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund. Det är en svår och kanske till och med övermäktig uppgift, skriver blivande läraren Johanna Glansén som studerar på lärarutbildningen i Lund.
Amazon antal artiklar

Likvärdig skola skollagen

I många kommuner idag ser resultaten väldigt olika mellan olika skolor. Därför finns det ett behov av att fördela resurserna så att pengarna går till de elever som har svårt att klara skolan, sa utbildningsminister Jan Björklund när … Utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades till regeringen i slutet av april har mottagit både ris och ros – inte sällan beroende på ideologisk hemvist. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att det krävs nya regler för att skollagens intentioner om en likvärdig skola ska få största möjliga genomslag. Likvärdigheten inom den svenska skolan behöver stärkas Enligt 1 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska alla ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet.

Ett första steg i arbetet med att återigen bygga upp en likvärdig skola är att tydligt definiera begreppet likvärdighet i skollagen.
Filosofisk vag i kina

Likvärdig skola skollagen hanstavagen 51
tennis andrei rublev
hos anna frisør
anders gren sjuhärads bygg
lång leveranstid apotea

Bestämmelser som anger mål för utbildning enligt skollagen finns förutom i förevarande paragraf också i de inledande bestäm-melserna i skolformskapitlen samt i läroplaner, kursplaner och programmål. 5 § Utbildningen i en offentlig skola skall vara icke-konfessionell. En enskild skola kan, inom ramen för vad som sägs i 3 och 4 §§, ha

Stärk likvärdigheten i den svenska skolan 1. Återupprätta skolan som en samhällsbyggande institution.


Forhandsavtal bostadsratt
propaganda bilder waffen ss

I Skollagen definieras likvärdighet i skola och förskola på fyra olika sätt, där alla fyra är viktiga för att skolan ska kunna anses vara likvärdig: Lika tillgång till utbildning Likvärdig utbildning med hög kvalitet för alla elever

Det fria skolvalet ska behållas  tio punkter för en nationellt sammanhållen och likvärdig skola där pedagogisk Vänsterpartiet etableringsfriheten inom skolan och vill ändra skollagen,. 2 kap. 3.12.1 Staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet bland annat genom att skolverket etableras regionalt. Utredningen föreslår att  När jag talar om likvärdighet syftar jag på att alla elever ska erfara god undervisning i bra skolor, sa Robert Erikson. Skolverkets generaldirektör  av L Staffan · 2014 — undersökningen uppfattade inte att skolan var likvärdig. för fortsatt arbete med att ge alla elever det stöd som de enligt skollagen är garanterade.